Word-level Textual Adversarial Attacking as Combinatorial Optimization

Yuan Zang | Fanchao Qi | Chenghao Yang | Zhiyuan Liu | Meng Zhang | Qun Liu | Maosong Sun |

Paper Details:

Month: July
Year: 2020
Location: Online
Venue: ACL |