Discourse-Aware Neural Extractive Text Summarization

Jiacheng Xu | Zhe Gan | Yu Cheng | Jingjing Liu |

Paper Details:

Month: July
Year: 2020
Location: Online
Venue: ACL |