Curriculum Pre-training for End-to-End Speech Translation

Chengyi Wang | Yu Wu | Shujie Liu | Ming Zhou | Zhenglu Yang |

Paper Details:

Month: July
Year: 2020
Location: Online
Venue: ACL |