CH-SIMS: A Chinese Multimodal Sentiment Analysis Dataset with Fine-grained Annotation of Modality

Wenmeng Yu | Hua Xu | Fanyang Meng | Yilin Zhu | Yixiao Ma | Jiele Wu | Jiyun Zou | Kaicheng Yang |

Paper Details:

Month: July
Year: 2020
Location: Online
Venue: ACL |