MIND: A Large-scale Dataset for News Recommendation

Fangzhao Wu | Ying Qiao | Jiun-Hung Chen | Chuhan Wu | Tao Qi | Jianxun Lian | Danyang Liu | Xing Xie | Jianfeng Gao | Winnie Wu | Ming Zhou |

Paper Details:

Month: July
Year: 2020
Location: Online
Venue: ACL |