A Reinforced Generation of Adversarial Examples for Neural Machine Translation

wei zou | Shujian Huang | Jun Xie | Xinyu Dai | Jiajun CHEN |

Paper Details:

Month: July
Year: 2020
Location: Online
Venue: ACL |