Distinguish Confusing Law Articles for Legal Judgment Prediction

Nuo Xu | Pinghui Wang | Long Chen | Li Pan | Xiaoyan Wang | Junzhou Zhao |

Paper Details:

Month: July
Year: 2020
Location: Online
Venue: ACL |

Citations

URL