Zero-shot Text Classification via Reinforced Self-training

Zhiquan Ye | Yuxia Geng | Jiaoyan Chen | Jingmin Chen | Xiaoxiao Xu | SuHang Zheng | Feng Wang | Jun Zhang | Huajun Chen |

Paper Details:

Month: July
Year: 2020
Location: Online
Venue: ACL |