Towards Understanding Gender Bias in Relation Extraction

Andrew Gaut | Tony Sun | Shirlyn Tang | Yuxin Huang | Jing Qian | Mai ElSherief | Jieyu Zhao | Diba Mirza | Elizabeth Belding | Kai-Wei Chang | William Yang Wang |

Paper Details:

Month: July
Year: 2020
Location: Online
Venue: ACL |