Bilingual Dictionary Based Neural Machine Translation without Using Parallel Sentences

Xiangyu Duan | Baijun Ji | Hao Jia | Min Tan | Min Zhang | Boxing Chen | Weihua Luo | Yue Zhang |

Paper Details:

Month: July
Year: 2020
Location: Online
Venue: ACL |