A Novel Cascade Binary Tagging Framework for Relational Triple Extraction

Zhepei Wei | Jianlin Su | Yue Wang | Yuan Tian | Yi Chang |

Paper Details:

Month: July
Year: 2020
Location: Online
Venue: ACL |