MuTual: A Dataset for Multi-Turn Dialogue Reasoning

Leyang Cui | Yu Wu | Shujie Liu | Yue Zhang | Ming Zhou |

Paper Details:

Month: July
Year: 2020
Location: Online
Venue: ACL |