Attend, Translate and Summarize: An Efficient Method for Neural Cross-Lingual Summarization

Junnan Zhu | Yu Zhou | Jiajun Zhang | Chengqing Zong |

Paper Details:

Month: July
Year: 2020
Location: Online
Venue: ACL |