Hierarchy-Aware Global Model for Hierarchical Text Classification

Jie Zhou | Chunping Ma | Dingkun Long | Guangwei Xu | Ning Ding | Haoyu Zhang | Pengjun Xie | Gongshen Liu |

Paper Details:

Month: July
Year: 2020
Location: Online
Venue: ACL |