DIALOGPT : Large-Scale Generative Pre-training for Conversational Response Generation

Yizhe Zhang | Siqi Sun | Michel Galley | Yen-Chun Chen | Chris Brockett | Xiang Gao | Jianfeng Gao | Jingjing Liu | Bill Dolan |

Paper Details:

Month: July
Year: 2020
Location: Online
Venue: ACL |