The Microsoft Toolkit of Multi-Task Deep Neural Networks for Natural Language Understanding

Xiaodong Liu | Yu Wang | Jianshu Ji | Hao Cheng | Xueyun Zhu | Emmanuel Awa | Pengcheng He | Weizhu Chen | Hoifung Poon | Guihong Cao | Jianfeng Gao |

Paper Details:

Month: July
Year: 2020
Location: Online
Venue: ACL |