Xiaomingbot: A Multilingual Robot News Reporter

Runxin Xu | Jun Cao | Mingxuan Wang | Jiaze Chen | Hao Zhou | Ying Zeng | Yuping Wang | Li Chen | Xiang Yin | Xijin Zhang | Songcheng Jiang | Yuxuan Wang | Lei Li |

Paper Details:

Month: July
Year: 2020
Location: Online
Venue: ACL |