Towards Non-task-specific Distillation of BERT via Sentence Representation Approximation

Bowen Wu | Huan Zhang | MengYuan Li | Zongsheng Wang | Qihang Feng | Junhong Huang | Baoxun Wang |

Paper Details:

Month: December
Year: 2020
Location: Suzhou, China
Venue: AACL |