Sina Mandarin Alphabetical Words:A Web-driven Code-mixing Lexical Resource

Rong Xiang | Mingyu Wan | Qi Su | Chu-Ren Huang | Qin Lu |

Paper Details:

Month: December
Year: 2020
Location: Suzhou, China
Venue: AACL |