Alibaba Speech Translation Systems for IWSLT 2018

Nguyen Bach | Hongjie Chen | Kai Fan | Cheung-Chi Leung | Bo Li | Chongjia Ni | Rong Tong | Pei Zhang | Boxing Chen | Bin Ma | Fei Huang |

Paper Details:

Month: October 29-30
Year: 2018
Location: Brussels
Venue: EMNLP | IWSLT |