The Sogou-TIIC Speech Translation System for IWSLT 2018

Yuguang Wang | Liangliang Shi | Linyu Wei | Weifeng Zhu | Jinkun Chen | Zhichao Wang | Shixue Wen | Wei Chen | Yanfeng Wang | Jia Jia |

Paper Details:

Month: October 29-30
Year: 2018
Location: Brussels
Venue: EMNLP | IWSLT |