The NICT ASR system for IWSLT2012

Hitoshi Yamamoto | Youzheng Wu | Chien-Lin Huang | Xugang Lu | Paul R. Dixon | Shigeki Matsuda | Chiori Hori | Hideki Kashioka |

Paper Details:

Month: December 6-7
Year: 2012
Location: Hong Kong, Table of contents
Venue: IWSLT |