The ICT statistical machine translation system for the IWSLT 2009

Haitao Mi | Yang Li | Tian Xia | Xinyan Xiao | Yang Feng | Jun Xie | Hao Xiong | Zhaopeng Tu | Daqi Zheng | Yanjuan Lu | Qun Liu |

Paper Details:

Month: December 1-2
Year: 2009
Location: Tokyo, Japan
Venue: IWSLT |