The TCH machine translation system for IWSLT 2008.

Haifeng Wang | Hua Wu | Xiaoguang Hu | Zhanyi Liu | Jianfeng Li | Dengjun Ren | Zhengyu Niu |

Paper Details:

Month: October 20-21
Year: 2008
Location: Waikiki, Hawaii
Venue: IWSLT |