The CASIA statistical machine translation system for IWSLT 2008

Yanqing He | Jiajun Zhang | Maoxi Li | Licheng Fang | Yufeng Chen | Yu Zhou | Chengqing Zong |

Paper Details:

Month: October 20-21
Year: 2008
Location: Waikiki, Hawaii
Venue: IWSLT |