NLPR translation system for IWSLT 2006 evaluation campaign

Chunguang Chai | Jinhua Du | Wei Wei | Peng Liu | Keyan Zhou | Yanqing He | Chengqing Zong |

Paper Details:

Month: November 27-28
Year: 2006
Location: Kyoto, Japan
Venue: IWSLT |