Introduction to China’s HTRDP Machine Translation Evaluation

Qun Liu | Hongxu Hou | Shouxun Lin | Yueliang Qian | Yujie Zhang | Hitoshi Isahara |

Paper Details:

Month: September 13-15
Year: 2005
Location: Phuket, Thailand
Venue: MTSummit |